ایرانسل ارزان  ,تور مشهد  ,دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,لیست کانال های تلگرام  ,دستگاه صحافی  ,ویبره  ,فروشگاه اینترنتی  ,اخبار روز  ,ساخت وبلاگ آزادبلاگ  ,

سبز مشاور

 اخلاق و ادب در مدرسه اخلاق و ادب در مدرسه اخلاق و ادب در مدرسه .

اخلاق و ادب در مدرسه

اخلاق و ادب در مدرسه

همه مردم همواره درعقايد،ديدگاه هاونظرات خودباديگران متفاوت هستندوهيچكس شبيه ديگري نيست،امااين دليل نميشودكه ماقادربه ارتباط باديگران نباشيم وخودراازجامعه جداكنيم،زيراخداوندبه هركدام ازماصفات جداگانه اي داده است واگرميخواست كه همه عينامانندهمديگرباشندبدون شك همه رامثل هم مي آفريد. دراينجابه نكاتي مي پردازيم كه بارعايت آنهاميتوانيم به راحتي به عقايدديگران احترام بگذاريم وخودراباآنهاوفق دهيم،به خصوص درمحيط مدرسه كه ازهرنوعي فردي وجوددارد. (روشن بيني،درك واحترام)اگرمادرزندگي خودبه اين سه مورداهميت دهيم ميتوانيم درهرشرايطي درمقابل نظردگيران حالات تدافعي نگيريم ومانع بيان آزادآنهانشويم ووقتي شخصي عقيده خودرابيان ميكندباترازوي عقل وچيزهايي دردايره محدودانباشته شده ذهن خودمان آنرانكشيم. قدم اول:درمقابل حرف هاي ديگران هرچقدرهم كه به گفته خوداطمينان داريد،قبل ازبيان آن خوب فكركنيدواگراحساس ميكنيدهيچ نقطه مشخصي ازنظرفكري بافردمقابل نداريدبازهم درنهايت ادب واحترام رفتاركنيد. قدم دوم:سعي كنيدبافردمقابل همكاري كنيدوباخودبگوييدكه اگرمن افكاراوراداشتم زندگي ام باالان چه فرقي داشت وچگونه بود¿باگفتن اين جمله درذهن خودميتوانيدافكار،احساسات وعقايدوي راراحت تردرك كنيد. قدم سوم:ازانتقادوسرزنش درموردبارهاي قلبي وعقايدديگران بپرهيزيد،زيرابااين كارعلاوه برآنكه دوستان خودراازدست ميدهيدباعث ميشويدديگران ازشمادلخورشوند. قدم چهارم:عقايدخودرابه ديگران تحميل نكنيدواگرميخواهيدفردي رادرموردباورهايتان متقاعدكنيدازراه درست واردشويد. قدم پنجم:هرانساني تحت يك فرهنگ خاص وويژگي هاي شخصيتي خودرشدكرده است،بنابراين منطقي نيست درهمان ابتدابه راحتي ديگرفرهنگ ها،باورها،ارزش هاو...راقبول كند. همانگونه كه ميدانيم خيلي ازجنگ هايي كه شاهدآنهاهستيم نشات گرفته ازهمين عدم درك عقايدديگرملت هاكه آتش جنگ رادرسراسراين جهان شعله ورساخته است،بنابراين خوب است كه ازهمين حالابه فكرخودوكشورمان باشيم. همه مردم همواره درعقايد،ديدگاه هاونظرات خودباديگران متفاوت هستندوهيچكس شبيه ديگري نيست،امااين دليل نميشودكه ماقادربه ارتباط باديگران نباشيم وخودراازجامعه جداكنيم،زيراخداوندبه هركدام ازماصفات جداگانه اي داده است واگرميخواست كه همه عينامانندهمديگرباشندبدون شك همه رامثل هم مي آفريد.دراينجابه نكاتي مي پردازيم كه بارعايت آنهاميتوانيم به راحتي به عقايدديگران احترام بگذاريم وخودراباآنهاوفق دهيم،به خصوص درمحيط مدرسه كه ازهرنوعي فردي وجوددارد.(روشن بيني،درك واحترام)اگرمادرزندگي خودبه اين سه مورداهميت دهيم ميتوانيم درهرشرايطي درمقابل نظردگيران حالات تدافعي نگيريم ومانع بيان آزادآنهانشويم ووقتي شخصي عقيده خودرابيان ميكندباترازوي عقل وچيزهايي دردايره محدودانباشته شده ذهن خودمان آنرانكشيم.قدم اول:درمقابل حرف هاي ديگران هرچقدرهم كه به گفته خوداطمينان داريد،قبل ازبيان آن خوب فكركنيدواگراحساس ميكنيدهيچ نقطه مشخصي ازنظرفكري بافردمقابل نداريدبازهم درنهايت ادب واحترام رفتاركنيد.قدم دوم:سعي كنيدبافردمقابل همكاري كنيدوباخودبگوييدكه اگرمن افكاراوراداشتم زندگي ام باالان چه فرقي داشت وچگونه بود¿باگفتن اين جمله درذهن خودميتوانيدافكار،احساسات وعقايدوي راراحت تردرك كنيد.قدم سوم:ازانتقادوسرزنش درموردبارهاي قلبي وعقايدديگران بپرهيزيد،زيرابااين كارعلاوه برآنكه دوستان خودراازدست ميدهيدباعث ميشويدديگران ازشمادلخورشوند.قدم چهارم:عقايدخودرابه ديگران تحميل نكنيدواگرميخواهيدفردي رادرموردباورهايتان متقاعدكنيدازراه درست واردشويد.قدم پنجم:هرانساني تحت يك فرهنگ خاص وويژگي هاي شخصيتي خودرشدكرده است،بنابراين منطقي نيست درهمان ابتدابه راحتي ديگرفرهنگ ها،باورها،ارزش هاو...راقبول كند.همانگونه كه ميدانيم خيلي ازجنگ هايي كه شاهدآنهاهستيم نشات گرفته ازهمين عدم درك عقايدديگرملت هاكه آتش جنگ رادرسراسراين جهان شعله ورساخته است،بنابراين خوب است كه ازهمين حالابه فكرخودوكشورمان باشيم.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۷:۴۱ توسط:مطهره سادات موسوي موضوع: